Så här räknar vi på Optibag när vi talar om insamlade matavfallsmängder: Totalt utsorterat matavfall i kommunen, delat på antalet invånare i kommunen.

Sveriges nationella insamlingsmål för matavfall gäller nämligen alla hushåll i en kommun. Inte bara ”anslutna hushåll” – för sådana beräkningar ger helt andra jämförelsetal, eftersom man då inte tar med de hushåll som inte deltar i insamlingen.

Det är av största vikt att alla aktörer räknar på samma sätt när man talar om ”insamlade matavfallsmängder” – annars går det inte att göra rättvisa jämförelser mellan olika lösningar.

Det nationella målet för insamling av matavfall är att uppnå 50 % till år 2020. Kommuner med optisk sortering når redan miljömålet för matavfall idag. (Enda undantaget är Oslo stad som 2016 uppnådde 46,4 % – men för att vara en storstad är det ändå ett exceptionellt bra resultat, som ingen motsvarande stad kommer upp i idag.)