Ja, insamlingsstatistik från Optibag-anläggningar och plockanalyser visar att kommuner med optisk sortering redan idag klarar miljömålen.

De flesta optiska sorteringsanläggningar genomför plockanalyser enligt Avfall Sveriges rekommendationer och dessa analyser visar genomgående bra resultat.  Erfarenhet visar också att goda insamlingsresultat är direkt kopplade till bra information till brukarna och god motivation (att källsortera) bland de boende.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) genomförde 2017 en plockanalys för sin optiska sortering. Resultatet från den analysen visade att 70 % av allt avfall sorterades ut till återvinning med hjälp av färgade påsar. Resterande 30 % var restavfall som gick till energiåtervinning.

Analysen visade också att hela 80 % av totalt tillgängligt matavfall sorterades ut i gröna påsar, vilket är långt över det nationella målet. I de gröna matavfallspåsarna var 97 % av innehållet rätt sorterat – vilket är ett mycket bra resultat.

I restavfallet återfanns bara 28 % förpackningsmaterial, vilket visar att optisk sortering är ett av de bästa systemen på marknaden för källsortering.