Kommuner med optisk sortering sparar 6,4 miljoner per år.

Idag ökar den fastighetsnära insamlingen och det finns ett par olika system att välja mellan. Genom att välja Envac Optibags sorteringssystem kan kommuner spara flera miljoner i investerings- och driftskostnader, jämfört med Fyrfacks-systemet.

I IVL rapport framtagen av bl.a. av Jan-Olov Sundqvist ”Ekonomisk jämförelse av två system för fastighetsnära insamling av avfall” har kostnaderna för att införa optisk sortering respektive Fyrfack jämförts. Kalkylen för optisk sortering har baserats på verkliga omständigheter från Eskilstuna kommun, som införde optisk sortering 2010. Fyrfack är däremot ett hypotetiskt fall, baserat på vad det skulle ha kostat att införa Fyrfacks-systemet i Eskilstuna. Rapporten hanterar både investerings- och driftskostnader, från insamlingen till den färdigsorterade fraktionen i container.

I rapporten har man utgått från två olika fall. Fall A (initiering) är baserat på kommunens befintliga avfallshanteringssystem. Fall B ”barmarkskostnad” avser nyanskaffningskostnader, där man utgår ifrån att systemen byggs upp från grunden.

Fall A: I Fyrfacks-systemet måste alla kärl och sopbilar ersättas med nya. Med optisk sortering kan de behållas. Resultatet i rapporten visar att den totala investeringskostnaden för optisk sortering är 30,87 Mkr lägre jämfört med Fyrfack. Dessutom är driftskostnaderna 6,35 Mkr lägre per år med optisk sortering.

I Fall B, där all utrustning köps in ny, är fortfarande optisk sortering det mest ekonomiskt lönsamma systemet.

IVL och Jan-Olovs slutsats är att Envac Optibags sorteringssystem ger en lägre investering- och driftskostnad jämfört med Fyrfack. I rapporten bedömde man att kvalitén på avfallet och användarvänligheten är likvärdiga.

Tabell 1. Summerade investeringar för de två fallen ”initiering” respektive ”barmark”.

Initiering Barmark
Envac Optibag Fyrfack Envac Optibag Fyrfack
Kommunens investeringar vid införande,
miljoner kronor
37,04 80,26 52,35 86,58
Kommunens investeringar inom tio år,
miljoner kronor
12,35
FTI:s investering för glasåtervinningsstation, miljoner kronor 4,42
Summa 49,39 80,26 56,77 86,58

Tabell 2. Summerade drifts- och kapitalkostnader för de två fallen ”initiering” respektive ”barmark”.

Initiering Barmark
Envac Optibag Fyrfack Envac Optibag Fyrfack
Totala kostnader för kommunen, miljoner kronor per år
14,08 20,50 15,26 20,69
Totala kostnader för FTI, miljoner kronor per år
0,07 0,58
Summa
14,15 20,50 15,84 20,69
Ladda ner rapporten (PDF)