#MOVETHEDATE

Gapet ökar mellan vår konsumtion och vad jorden klarar av att leverera. I år tog den miljö ekologiska budgeten slut redan den augusti. Samtidigt växer avfallsbergen, vilket i sig är ett stort miljöproblem. Om jorden, som vi känner den, ska överleva, måste vi få balans mellan resurser och avfall. En viktig del är att avfallet blir till nya produkter och energi, istället för att deponeras och brytas ned till bland annat växthusgas som påverkar klimatet. Sverige är en av de bästa i världen på att samla in och återvinna avfall. Men vi måste bli ännu bättre, inte bara för att uppfylla EU:s olika miljömål, utan för att värna vår egen framtid.

Det enda vi med säkerhet vet om framtiden är att den blir annorlunda. Vissa material försvinner, andra tillkommer. Målet för Sverige och EU är att 50 procent av hushållsavfallet ska återvinnas senast 2020.

Envac Optibag har i drygt 20 år utvecklat och sålt lösningar för optisk avfallssortering. Användaren sorterar sitt skräp, t ex metall- och pappersförpackningar, matavfall och plast, i bärare med olika färger, och lägger i det vanliga sopkärlet. Allt töms och hämtas samtidigt av en sopbil från redan befintliga fordomspark. Inga nyinvesteringar för sopbilar krävs. På avfallsanläggningen sorteras bärarna automatiskt efter färg.

Det är enkelt och hygienisk för hushållen att sortera. De slipper tänka på att olika fraktioner hämtas olika dagar och veckor och det räcker med ett sopkärl. I flerfamiljshus förenklas hela hanteringen och fastighetsägaren slipper dyrbara ombyggnader och utrymmeskrävande miljöhus.

Systemet passar alla kommuner oavsett om insamlingen sker med sopsug, nedgrävda behållare, containrar eller vanliga sopkärl. Källsorteringen kan starta med två fraktioner och sedan utökas. Det enda som behövs är bärare i fler färger.

För kommunen och dess entreprenörer är det snabbare och billigare att införa fastighetsnära källsortering med optisk sortering. Gjorda investeringar lever vidare. Med låga kostnader blir det lönsamt att sortera även mindre volymer, som hushållen annars åker bil med till återvinningsstationen. Detta bidrar också till en minskad CO2 belastning.  

Med befintlig teknik går det att ytterligare förfina sorteringen. Ett exempel är att märka bärarna med RFID-tagg, för att identifierar t ex innehåll och användare. Informationen kan sedan kopplas till debiteringen och premiera dem som minskar sitt avfall och/eller sorterar i fler fraktioner. Användaren kan även få snabb återkoppling via en app.

Att välja rätt metod för källsortering är av största vikt för att kunna uppfylla dagens och framtidens krav.

Envac Optibag erbjuder ett flexibilitet system som enkelt anpassas efter framtidens krav.