Nu bygger vi en optisk sorteringsanläggning till Ljungby kommun

  • Sverige

  • 2018

  • 18 000

  • 28 000

  • Matavfall i gröna bärare
    Brännbart i röda bärare

  • Byggyta: 780m²

  • 11 600 MSEK

Invånarna i Ljungby och Alvesta kommun kommer under hösten 2018 att sortera ut sitt avfall i gröna och röda bärare i den optiska sorteringsanläggningen på Bredemad återvinningscentral. Anläggningen kommer att hanteras av en person och 42 ton avfall per dag kommer att köras genom sorteringen. Anläggningen är avsedd för 2 fraktioner, mat- samt restavfall, med möjlighet att utökas till 7 fraktioner.

 Matavfallet i den gröna bäraren går vidare till en biogasanläggning och omvandlas till biogas som används till fordonsbränsle. Rötresten blir till biogödsel som ersätter konstgödsel i jordbruket. Restavfallet som sorteras i den röda bäraren går till energiåtervinning.

 Ljungby kommun valde mellan optisk sortering, flerfackssortering och papperspåsar. Efter en omfattande utredning bedömde kommunen att optisk sortering var det mest kostnadseffektiva alternativet. Utöver den ekonomiska aspekten ansågs systemet även vara smidigare och enklare än flerfackssortering då alla bärare slängs i samma sopkärl och hämtas vid samma tillfälle.