Projektbeskrivning

  • Sverige

  • 2017

  • 27 000 ton/år

  • 94 000

  • Matavfall i grön påse
    Brännbart i övriga påsar

Bakgrund

När kraven på de nationella målen ökade valde Halmstad kommun fastighetsnära insamling tillsammans med optisk sortering.

Valet föll på optisk sortering, eftersom det inte medför några stora förändringar för bolaget eller hushållen.

Åsa Montan , HEM

Lösning

Främsta anledningarna till valet av optisk sortering var för att det är enkelt att källsortera i bärare som går att knyta, som inte läcker och som kan kastas i samma kärl som hushållen redan har idag. Med optisk sortering finns inget behov av att köpa in nya separata kärl för matavfallet eller byte av avfallsbilar.

Anläggningen ägs och drivs av HEM (Halmstad Energi och Miljö AB). Den är avsedd för två fraktioner, mat- samt restavfall, med möjlighet att enkelt utökas till sex fraktioner. I den kompletta nya byggnaden inryms även en förbehandlingsanläggning för det utsorterade matavfallet som blir biobränse.

Utveckling

Anläggningen är kapacitetsanpassad utifall insamlingsansvaret för förpackningar övergår till kommunerna. Förhoppningen är att i framtiden sortera ut fler fraktioner och ta emot avfall från fler kommuner.