Projektbeskrivning

  • Sverige

  • 2017

  • 27 000 ton/år

  • 142 000
  • Matavfall i grön påse
    Brännbart i övriga påsar

Bakgrund

För att kunna uppnå kraven på de nationella målen gav Kalmar kommun i uppdrag till Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) att utföra en investeringsutredning för val av insamlingssystem i kommunen. Det var av stor vikt att hänsyn togs till hela den ekonomiska cirkeln inklusive insamlingskostnaderna vid jämförelsen.  Kalmar kommun valde fastighetsnära insamling tillsammans med optisk sortering.

Fortsatt enkel insamling med 1-facks fordon för bra tillgänglighet mot alla abonnenter/kunder

Jan Fors, KSRR

Lösning

Främsta anledningarna till valet av optisk sortering var för dess enkelhet att införa. Systemet är anpassat för att vara tillgängligt för alla abonnenter så väl villa som flerfamiljshus. Det finns inget behov av byte av avfallsbilar.  Vidare visade investeringsutredningen att optisk sortering var det mest lönsamma alternativet.

Anläggningen i Kalmar som sorterar ut två fraktioner ägs och drivs av KSRR. Den optiska sorteringsanläggningen är integrerad med en förbehandlingsanläggning för matavfallet och en bränsleberedningsanläggning för restavfallet som används till cementindustrin. Den optiska sorteringen är därmed nyckeln till att båda behandlingsanläggningarna skall fungera. Den här typen av kombination är unik i Sverige.

Utveckling

Anläggningen är kapacitetsanpassad utifall insamlingsansvaret för förpackningar övergår till kommunerna. Förhoppningen är att i framtiden sortera upp till sex fraktioner och ta emot avfall från fler kommuner.